BEOPOINT

created on: 2008-09-22
ÐÑÑзоÑазвиваÑиÑÑ Ñе инÑеÑÐ½ÐµÑ Ð¸ ÑеÑнологииÑе наложиÑа инÑеÑÐ½ÐµÑ Ð¿ÑедÑÑавÑнеÑо каÑо необÑодимоÑÑ Ð·Ð° вÑÑка ÑиÑма. ÐнÑеÑÐ½ÐµÑ Ð¿ÑоÑÑÑанÑÑвоÑо е един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-доÑÑÑпниÑе наÑини за пÑÑка вÑÑзка Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÐÐ°Ñ Ð¸ ваÑиÑе поÑенÑиални клиенÑи. Уеб ÑÑÑаниÑаÑа Ñе пÑедÑÑави изÑеÑпаÑелна инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° дейноÑÑÑа и ÑелиÑе Ðи. Ðие Ñе ÑÑздадем кÑеаÑивна и еÑекÑивна Ñеб ÑÑÑаниÑа, за да пÑивлеÑеÑе и задÑÑжиÑе ваÑиÑе клиенÑи. 
ÐÑедÑÑавÑнеÑо Ðи в инÑеÑÐ½ÐµÑ Ñе подобÑи ÑеномеÑо Ðи, Ñе ви напÑави модеÑни и леÑно доÑÑÑпни за ваÑиÑе клиенÑи. ÐбÑаÑнаÑа вÑÑзка е Ñамо на едно кликване ÑазÑÑоÑние. ÐлагодаÑение на инÑеÑÐ½ÐµÑ Ð¸ ваÑаÑа Ñеб ÑÑÑаниÑа вие Ñе ÑÑÑеÑаеÑе полезноÑо Ñ Ð¿ÑиÑÑноÑо, а именно ÑÑнкÑионалноÑÑÑа и ÑвоÑÑеÑÑво Ñи, заÑоÑо ÐÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ð¹Ð½Ñ Ñе ÑÑздаде ваÑаÑа Ñеб ÑÑÑаниÑа, Ñака какÑо Ðие Ñи Ñ Ð¿ÑедÑÑавÑÑе - Ñникална и Ñамо за ÐаÑ. 
Ðдин ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð²Ð»ÐµÑе Ñлед Ñебе Ñи дÑÑг. ÐаÑиÑÑ ÑÑÐ¿ÐµÑ Ñе ÑеÑлекÑиÑа вÑÑÑÑ Ð²Ð°ÑаÑа Ñеб ÑÑÑаниÑа. СÑвкÑпноÑÑ Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑеÑионален дизайн и макÑимално ÑлеÑнение за ÐÐ°Ñ Ð¸ ваÑиÑе клиенÑи Ñе ви напÑави по-ÑазлиÑни и по-ÑÑÑÑени. ÐÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ð¹Ð½Ñ Ñе пÑевÑÑне Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¼ÐµÑÑиÑе Ðи в ÑеалноÑÑ. 
ÐаÑаÑа Ñел е да Ðи напÑавим по-забележими, по-ÑазлиÑни и по-ÑÑÑÑени, ако Ñова е и ваÑаÑа - екипÑÑ Ð½Ð° ÐÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ð¹Ð½Ñ Ñе ÑдовлеÑвоÑи вÑÑко ÐаÑе желание.