Браузъри (Browsers)

created on: 2008-09-22

ÐÑаÑзÑÑи

 ÐÑаÑзÑÑиÑе Ñа компÑÑÑÑни пÑогÑами коиÑо ÑлÑÐ¶Ð°Ñ Ð·Ð° оÑваÑÑне и Ñазглеждане на инÑеÑÐ½ÐµÑ ÑÑÑаниÑи. ÐовеÑеÑо ÑоÑа вÑзпÑÐ¸ÐµÐ¼Ð°Ñ ÐнÑеÑÐ½ÐµÑ ÐºÐ°Ñо пÑогÑама, заÑоÑо Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ "Internet Explorer", а Ñой има икона ÑÑÑ ÑинÑо "Ð", но иÑÑинаÑа е Ñе Ñова е пÑоÑÑо един Ð¾Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ бÑаÑзÑÑи.

ÐодеÑниÑе бÑаÑзÑÑи пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð±Ñойни ÑÑнкÑии, каÑо  ÐÑмеÑки и ÑазÑиÑениÑ, но нÑкои пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ повеÑе. РмодеÑниÑе бÑаÑзÑÑи повеÑеÑо нововÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ вÑзможноÑÑи оÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑкÑиÑи Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑебиÑел, заÑоÑо Ñа ÑвÑÑзани Ñ Ð±ÑÑзинаÑа на бÑаÑзÑÑа и ÑеÑнологииÑе и ÑÑандаÑÑиÑе коиÑо поддÑÑжа. Това е и повода за Ñази ÑÑаÑиÑ. Ще Ñе опиÑаме да обÑÑним на наÑоден език кои бÑаÑзÑÑи Ñа по-добÑи и кои по-лоÑи, какÑо и Ñова заÑо е важно доÑи за обикновенниÑе поÑÑебиÑели да Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¹-новиÑе и най-добÑи бÑаÑзÑÑи.

ÐÑаÑка иÑÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÐÑаÑзаÑиÑе

ÐÑÑоÑиÑеÑки бÑаÑзÑÑиÑе Ñа били елеменÑаÑни пÑогÑами за показване на HTML докÑменÑи. С ÑазвиÑиеÑо на инÑеÑÐ½ÐµÑ ÐºÐ°Ñо иÑÑинÑка глобална мÑежа много админиÑÑÑаÑоÑи Ð²Ð¸Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑенÑиала на инÑеÑÐ½ÐµÑ ÐºÐ°Ñо плаÑÑоÑма за пÑедлагане на ÑазлиÑни ÑÑлÑги, но в ÑанниÑе дни на инÑеÑÐ½ÐµÑ Ð¿ÑедлаганеÑо на повеÑеÑо ÑÑлÑги  Ðµ било Ñложно и ÑÑÑдно, и в повеÑеÑо ÑлÑÑаи е ÑÑÑбвало поÑÑебиÑелиÑе да Ñе ÑÑÐ°Ñ Ð´Ð° ÑабоÑÑÑ ÑÑÑ ÑйÑовеÑе. С ÑазвиÑиеÑо на ÑеÑнологииÑе, бÑаÑÑÑÑиÑе Ñа запоÑнали да поддÑÑÐ¶Ð°Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸ ÑÑандаÑÑи и вÑзможноÑÑиÑе Ñе ÑазÑиÑÑваÑ.

Ðо в ÑвеÑа на бÑаÑзаÑиÑе има ÑеÑна овÑа! Ð¢Ñ Ñе наÑиÑа "Internet Explorer"(ÐнÑеÑÐ½ÐµÑ ÐкÑплоÑÑÑ, IE за по-кÑаÑко). IE е бÑаÑзÑÑ ÑÑздаден Ð¾Ñ Microsoft (ÐайкÑоÑоÑÑ). РнаÑалоÑо ÑелÑа Ñ ÐºÐ¾ÑÑо е ÑÑздаден пÑÑвиÑÑ IE е била да даде вÑзможноÑÑ Ð½Ð° поÑÑебиÑелиÑе на Windows (УйндоÑÑ) да оÑваÑÑÑ Ð¹Ð½ÑеÑÐ½ÐµÑ ÑÑÑаниÑи, и до Ñега IE Ñе инÑÑалиÑа заедно Ñ Windows. 

ÐÑвен IE дÑÑги големи бÑаÑзÑÑи Ñа Mozilla Fire Fox (Ðозила ФайÑÑ ÑокÑ, мозила е имеÑо на оÑганизаÑиÑÑа и обикновенно бÑаÑзÑÑÑÑ Ñе наÑиÑа ФайÑÑ Ð¤Ð¾ÐºÑ Ð¸Ð»Ð¸ FF за по-кÑаÑко), Opera (ÐпеÑа или пÑоÑÑо O), Google Chrome/ Chrominium (ÐÑгÑл Ð¥Ñом или пÑоÑÑо Ð¥Ñом). Ðай-ÑÑаÑиÑÑ Ð¾Ñ ÑпоменаÑиÑе бÑаÑзÑÑи е IE, Ñлед него Ñе поÑвÑва Opera (ÐÑÑвонаÑално Ñамо за Linux, но в поÑледÑÑвие и за Windows.), Ñлед Ñова FF и най-Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÐºÐ°Ñо плаÑÑоÑма е Ð¥Ñом.

 ÐÑоблемÑÑ IE

ÐÑоблемÑÑ Ð½Ð° инÑеÑÐ½ÐµÑ ÐµÐºÑплоÑÑÑ Ñе ÑÑÑÑои в Ñова, Ñе поÑади наÑина на ÑабоÑа в голÑма компаниÑ, пÑи пÑÑканеÑо на един ÑоÑÑÑеÑен пÑодÑÐºÑ Ð½Ð° пазаÑа, Ñози пÑодÑÐºÑ Ðµ пÑедваÑиÑелно измиÑлен и напиÑан в дÑлги докÑменÑаÑии, а ÑеалноÑо пÑогÑамиÑане Ñе оÑÑÑеÑÑвÑва Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑамиÑÑи коиÑо не Ñи пÑавÑÑ ÑÑÑда да помиÑлÑÑ Ð·Ð° бÑдеÑо ÑазÑиÑÑване, заÑоÑоÑо не им е напиÑано в докÑменÑаÑиÑÑа. РезÑлÑаÑÑÑ Ð¾Ñ Ñова е Ñе IE вÑÑÑÑноÑÑ Ð½Ðµ е 1 бÑаÑзÑÑ Ð° 10 ÑазлиÑни бÑаÑзÑÑа, заÑоÑо вÑÑка негова веÑÑÐ¸Ñ Ðµ напÑлно ÑазлиÑен бÑаÑзÑÑ Ñ Ð¼Ð°Ð»ÐºÐ¾ обÑи Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ никога не имплеменÑиÑÐ°Ñ ÑÑандаÑÑиÑе. Ðа ÑаÑÑие повеÑеÑо веÑÑии Ñа Ñе загÑбили в миналоÑо и в моменÑа поÑÑебиÑелиÑе Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ñамо веÑÑии Ð¾Ñ IE7 нагоÑе. Ðа неÑаÑÑие обаÑе Ñова ознаÑава Ñе ÑазÑабоÑÑиÑиÑе на ÑайÑове ÑÑÑбва да Ñе ÑÑобÑазÑÐ²Ð°Ñ Ñ 4 ÑазлиÑни веÑÑи на един и ÑÑÑ Ð±ÑаÑзÑÑ Ð·Ð° да Ñа ÑигÑÑни, Ñе ÑеÑниÑÑ ÑÐ°Ð¹Ñ Ñе Ñе показва пÑавилно на вÑиÑки поÑÑебиÑели на IE. ÐаÑо конÑÑаÑÑ Ðµ ÑакÑа, Ñе дÑÑгиÑе бÑаÑзÑÑи Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо ÑÑÑбва да Ñе ÑÑобÑазÑÐ²Ð°Ñ Ñа 3 на бÑой, но пÑи ÑÑÑ ÑÑаÑиÑе веÑÑии не Ñа Ð¾Ñ Ð·Ð½Ð°Ñение, заÑоÑо Ñе Ñе обновÑÐ²Ð°Ñ Ð°Ð²ÑомаÑиÑно до поÑледнаÑа веÑÑиÑ.

ÐгненаÑа лиÑиÑа Fire Fox

FF е ÑвоÑение на непÑавиÑелÑÑвенаÑа оÑганизаÑÐ¸Ñ Mozilla. Тази оÑганизаÑÐ¸Ñ Ñи е поÑÑавила за Ñел, Ð¾Ñ ÑамоÑо Ñи ÑÑздаване, да ÑабоÑи за подобÑÑване на инÑеÑÐ½ÐµÑ ÐºÐ°Ñо ÑÑеда. Ð ÑÑоÑвеÑÑÑвие Ñ Ñази оÑновна Ñел на оÑганизаÑиÑÑа и ÑакÑа Ñе IE е меко казано непоÑÑебен по Ñова вÑеме, ÑÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ñва да ÑазÑабоÑва бÑаÑзÑÑа Fire Fox. ÐÑе Ð¾Ñ Ð¿ÑÑвиÑе Ñи веÑÑии Ñози бÑаÑзÑÑ Ñе пÑевÑÑÑа в доÑÑа попÑлÑÑен бÑаÑзÑÑ, главно заÑади ÑигÑÑноÑÑÑа и нÑкои допÑлниÑелни опÑии коиÑо Ñои пÑедлага. ÐÑлго вÑеме е пополÑÑен главно в кÑÑговеÑе на по напÑедналиÑе поÑÑебиÑели, но Ð¾Ñ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑÑно вÑеме е ÑÑанал попÑлÑÑен ÑÑед вÑиÑки поÑÑебиÑели. 

ÐизайнÑÑ Ð½Ð° поÑледниÑе веÑÑии на FF за ÑÑжаление не Ñе е пÑоменил много Ð¾Ñ Ñози на пÑÑвиÑе веÑÑии. ÐодеÑниÑе мониÑоÑи Ñа ÑиÑокоекÑанни а Ñова ознаÑава Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾ малко веÑÑикално пÑоÑÑÑанÑÑво Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐºÐ¾Ñо ÑоÑизонÑално, а вÑв FF има ÑоÑизонÑална ленÑа Ñ Ð±ÑÑони, коÑÑо заема Ñенно веÑÑикално пÑоÑÑÑанÑÑво, а в ÑÑÑоÑо вÑеме много Ð¾Ñ ÑайÑовеÑе Ñа огÑаниÑени на ÑиÑина и ÑÑоÑÑ Ñамо в ÑÑедаÑа, коеÑо пÑави голÑма ÑаÑÑ Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑÑÑанÑÑвоÑо на екÑана неизползваема. Това и едиÑÑвенаÑа пÑиÑина да не каÑеÑваме FF, вÑпÑеки Ñе каÑеÑÑваÑа Ð¼Ñ ÐºÐ°Ñо бÑаÑзÑÑ Ñа доÑÑа добÑи.

ÐолÑмоÑо O (Opera)

ÐпеÑа Ñе поÑвÑва Ñ ÐºÐ¾Ð¼ÐµÑÑиална Ñел и в наÑалоÑо е ÑÑÑÑвал около 25 долаÑа на година. ÐдеÑÑа е била, Ñе ако има гÑÑпа пÑогÑамиÑÑи ÑабоÑеÑи Ñамо по Ñози пÑоекÑ, каÑо дневна ÑабоÑа Ñе Ñе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° ÑÑздадÑÑ Ð¿Ð¾ добÑÑ Ð±ÑаÑзÑÑ. Рго ÑÑздаваÑ. 

ÐпеÑа обаÑе е доÑÑа повеÑе Ð¾Ñ Ð±ÑаÑзÑÑ. ÐÑе в пÑÑвиÑе Ñи години, много Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ÑÑебиÑелиÑе не Ñа били ÑÑглаÑни да плаÑÐ°Ñ Ð¿ÑоÑÑо за бÑаÑзÑÑ, заÑоÑо е омало безплаÑни. Ðа Ñова ÑÑздаÑелиÑе на опеÑа вгÑÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво допÑлниÑелни ÑÑнкÑии, каÑо Ð-мейл клиенÑ, IRC ÑаÑ, ÐгÑи и дÑ. Това вгÑаждане на ÑÑнкÑии в бÑаÑзÑÑа по-кÑÑно Ñе вÑзпÑиема и Ð¾Ñ Ð´ÑÑги бÑаÑзÑÑи оид ÑоÑмаÑа на ÑазÑиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ в моменÑа вÑиÑки бÑаÑзÑÑи ги пÑедлагаÑ. Ðо Ñози наÑин и Ñамо Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÑÑжка на линÑÐºÑ Ð¸Ð·ÐºÐ°ÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ñколко години Ñлед коеÑо ÑеÑаваÑ, Ñе ÑÑÑбва да поддÑÑÐ¶Ð°Ñ Ð¸ ÑиндоÑÑ. Ðо-кÑÑно виждаÑ, Ñе малко ÑоÑа иÑÐºÐ°Ñ Ð´Ð° плаÑÐ°Ñ Ð·Ð° бÑаÑзÑÑ Ð¸ пÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ ÐºÑм безплаÑен модел.  

ÐÑновнио пÑедимÑÑво на Opera е невеÑоÑÑнаÑа ÑкоÑоÑÑ Ñ ÐºÐ¾ÑÑо вÑзпÑоизвежда ÑÑÑаниÑиÑе и Ð³Ð¾Ð»ÐµÐ¼Ð¸Ñ Ð±Ñой ÑÑÑаниÑи коиÑо поÑÑебиÑÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да оÑвоÑи без Ñова да доведе до нÑкакви големи забавÑниÑ. РопеÑа за пÑÑви пÑÑ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸ÑÐ°Ñ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ñа до Ñакава ÑÑепен Ñе да е поÑÑи незнаÑиÑелен за да не пÑеÑи на поÑÑебиÑелиÑе да ÑÐ°Ð·Ð³Ð»ÐµÐ¹Ð´Ð°Ñ ÑÑÑаниÑи. ÐÑÑго пÑÑво неÑо в опеÑа Ñа ÑабовеÑе. ÐÑиÑки модеÑни бÑаÑзÑÑи ги поддÑÑжаÑ, но ÐпеÑа е пÑÑвиÑÑ Ð² коиÑо ги вÑÐ²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð¸ оÑе Ñогава ÑабовеÑе Ñе Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð³Ð°Ñо заÑвоÑиÑе бÑаÑзÑÑа. Така можеÑе да ÑабоÑиÑе Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑайÑове, да заÑвоÑиÑе бÑаÑзÑÑа да ÑеÑÑаÑÑиÑаÑе или да изкÑÑиÑе компÑÑÑÑа и ÑледваÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÑ ÐºÐ¾Ð³Ð°Ñо го оÑвоÑиÑе Ñе имаÑе оÑвоÑени ÑÑÑиÑе ÑÑÑаниÑи. Това беÑе голÑмоÑо пÑедимÑÑво на опеÑа извеÑÑно вÑеме, докаÑо и дÑÑгиÑе бÑаÑÑÑÑи ÑеÑиÑа да го напÑавÑÑ.

ÐÑгÑл и ÐнÑеÑнеÑа (Google Chrome)

 ÐÑгÑл е ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑо ÑабоÑи Ñ Ð¸Ð½ÑеÑнеÑ. Ð¢Ñ Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑиÑа огÑомни ÑÑми в инÑеÑÐ½ÐµÑ Ð¿ÑодÑкÑи, оÑвен ÑÑÑÑаÑкаÑа, но и пеÑели огÑомни ÑÑми и Ñо изÑÑло в инÑеÑнеÑ. ÐаÑо ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑииÑо Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñи Ð¾Ñ ÑазвиÑиеÑо на глобалнаÑа мÑежа, ÑÑ ÑеÑи да инвеÑÑиÑа в подобÑÑване на инÑеÑнеÑ. Те ÑÑÑановиÑа Ñе огÑÐ¾Ð¼Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñоблем на инÑеÑÐ½ÐµÑ Ñа оÑÑаÑелиÑе бÑаÑзÑÑи на поÑÑебиÑелиÑе, заÑоÑо заÑади ÑÑÑ ÑазÑабоÑÑиÑиÑе не Ñи позволÑÐ²Ð°Ñ Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¹-новиÑе и аÑÑакÑивни ÑеÑнологии. Ðа Ñова запоÑнÑа пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ñ Ð¾ÑвоÑен код наÑеÑен Chrominium  (Ð¥ÑоминиÑм) Този пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð¸Ð¼Ð°Ñе за Ñел да ÑÑздаде "СУÐÐР ÐРÐУÐЪР". ÐÑаÑзÑÑ ÐºÐ¾Ð¹Ñо да има минимален дизайн, да е леÑен и Ñдобен за вÑиÑки и да нÑма нÑжда поÑÑебиÑÐµÐ»Ñ Ð´Ð° Ñе замиÑÐ»Ñ ÐºÐ°Ðº да напÑави едно или дÑÑго неÑо, да бÑде много бÑÑз и лек, но и много ÑигÑÑен, да поддÑÑжа най новиÑе ÑеÑнологии и да Ñе обновÑва Ñам без да занимава поÑÑебиÑелÑ. 

ÐÑ Ñози пÑÐ¾ÐµÐºÑ ÑÑÑ Ð¾ÑвоÑен код ÐÑгÑл ÑÑздавÑ