Дизайн от BEOPOINT

created on: 2008-09-22
ÐизайнÑÑ Ðµ един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-важниÑе елеменÑи за ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð½Ð° един ÑайÑ. ÐизайнÑÑ Ð½Ðµ ÑÑÑбва да е пÑекалено наÑÑапÑив, ÑÑÑбва да позволÑва на ÑÑдÑÑжаниеÑо да е главноÑо в ÑÑÑаниÑаÑа. ÐÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ð¹Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да напÑави Ñова ÑеалноÑÑ. Ðие ÑабоÑим за макÑимална ÑÑнкÑионалноÑÑ Ð½Ð° ÑайÑа ви и ÑÑÑевÑеменно ÑÑилен и оÑигинален дизайн, койÑо да ви пÑедÑÑави подобаваÑо и да оÑговаÑÑ Ð½Ð° дейноÑÑÑа и ÑелиÑе ви. 
ÐÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ð¹Ð½Ñ Ðµ ÑÑÑеÑание Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑеÑнологиÑ, ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð½Ð° ÑвеÑови гами и пÑоÑеÑионализÑм. ЧеÑÑо ÑÑеÑаме непÑиÑÑни и ÑÑÑдни за ÑазбиÑане ÑайÑове. Ðие миÑлим Ð¾Ñ Ð²Ð°ÑаÑа и поÑÑебиÑелÑкаÑа гледна ÑоÑка и пÑавим вÑиÑко вÑзможно Ñези два миÑогледа да ÑÑÐ¸Ð³Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¾ единодÑÑие – дизайнÑÑ Ðµ една голÑма кÑаÑка кÑм Ñази Ñел. Ðие Ñе можеÑе да пÑедоÑÑавиÑе на ÑвоиÑе клиенÑи една леÑно доÑÑÑпна инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¸ не Ñамо Ñова, Ðие Ñе бÑдеÑе пÑезенÑиÑани ÑÑилно и на ниво.