Екстри за DynamicPoint

created on: 2008-09-22

DynamicPoint ви пÑедлага ÑникалнаÑа вÑзможноÑÑ Ð´Ð° наÑгÑаждаÑе ÑайÑа Ñи ÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¿ÑлниÑелни модÑли, а заÑади ÑакÑа, Ñе е модÑлно базиÑана, Ñова не Ñе оÑÑазÑва на пÑоизводиÑелноÑÑÑа, ниÑо оÑнема повеÑе вÑеме и ÑеÑÑÑÑи да Ñе наÑгÑажда, какÑо конвенÑионална ÑиÑÑема за ÑпÑавление на ÑÑдÑÑжаниеÑо. 

ÐаÑгÑажданеÑо може да Ñе напÑави винаги, вÑв наÑалоÑо на пÑÑканеÑо на ÑайÑа или Ñ Ð¿Ð¾ÑледÑÑвие.

Ðоже да надгÑаждаÑе Ñ Ð³Ð¾Ñови модÑли, коеÑо ви ÑпеÑÑÑва вÑеме и паÑи.

Ðоже да надгÑаждаÑе Ñ Ð½ÐµÑÑандаÑÑни (ÑпеÑиÑиÑни) модÑли, Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо да ÑпеÑÑиÑе паÑи за изгÑаждане на ÑÑл нов ÑаиÑ.

Ðдинен админиÑÑÑаÑивен панел, незавиÑимо Ð¾Ñ Ð±ÑÐ¾Ñ Ð¸ ÑложноÑÑÑа на модÑлиÑе.

ÐоÑÑебиÑели Ñ Ð¿Ñава за доÑÑÑп за вÑеки Ð¾Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¸Ñе. Тази опÑÐ¸Ñ Ð²Ð¸ позволÑва да поÑдÑÑжаÑе големи ÑиÑÑеми, коиÑо Ñе обновÑÐ²Ð°Ñ Ð¾Ñ ÑазлиÑни опеÑаÑоÑи и вÑеки опеÑаÑÐ¾Ñ Ð´Ð° има пÑава за ÑедакÑÐ¸Ñ Ñамо вÑв ÑекÑиÑÑа за коÑÑо оÑговаÑÑ.

ÐадеждноÑÑÑа е гаÑанÑиÑана Ð¾Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð±ÑойниÑе ÑеÑÑове койÑо Ñа извÑÑÑени на ÑиÑÑемаÑа, коиÑо ÑазкÑиÑа вÑиÑки пÑоблеми коиÑо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° вÑÐ·Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð°Ñ Ð¸ помогнаÑа да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¾ÑÑÑÑанени, пÑеди да доÑÑигне ÑиÑÑемаÑа до инÑеÑнеÑ.

ÐÑзможноÑÑ Ð´Ð° ползваÑе SupportPoint - абонаменÑна поÑдÑÑжка. Тази опÑÐ¸Ñ Ð²Ð¸ позволÑва да използваÑе наÑиÑе админиÑÑÑаÑоÑи коиÑо Ñе извÑÑÑÐ°Ñ ÑеÑниÑеÑкаÑа дейноÑÑ Ð¿Ð¾ каÑване Ð¸Ð»Ð¸ ÑедакÑии на инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð²Ñв ваÑиÑÑ ÑайÑ.

 

ÐодÑли 

  • ÐаÑалог - модÑл пÑедназнаÑен за пÑбликÑване на пÑодÑкÑи. ÐÑедлага вÑзможноÑÑи за каÑегоÑизаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° пÑодÑкÑиÑе, какÑо и ÑÑÑÑене на пÑодÑкÑи по опÑеделени пÑизнаÑи
  • ÐоÑÑÑки - модÑл пÑедназнаÑен за елекÑÑонни магазини. Ðава вÑзможноÑÑ Ð½Ð° поÑеÑиÑелиÑе да пÑавÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑки на ÑазнообÑазни пÑодÑкÑи Ð¾Ñ "ÐаÑалог". ÐпеÑаÑоÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° пÑавÑÑ ÑазлиÑни ÑпÑавки за пÑодажбиÑе по пÑодÑкÑи, пÑоизводиÑели, каÑегоÑии и дÑ.