Възможности na DynamicPoint

created on: 2008-09-22

DynamicPoint е ÑиÑÑема за ÑпÑавление на ÑÑдÑÑжаниеÑо ÑÑздадена Ñ Ð¸Ð´ÐµÑÑа за опÑоÑÑено ÑпÑавление и макÑимална ÑÑнкÑионалноÑÑ. Тази ÑиÑÑема е пÑедназнаÑена за инÑоÑмаÑивни ÑайÑове, кадеÑо Ñе пÑбликÑÐ²Ð°Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¸ и инÑоÑмаÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑо Ñе обновÑва пÑез голÑм или ÑÑеден пеÑиод Ð¾Ñ Ð²Ñеме. 

DynamicPoint пÑедлага вÑзможноÑÑиÑе необÑодими за пÑбликÑване на голÑмо колиÑеÑÑво инÑоÑмаÑиÑ, ÑекÑÑ Ð¸ Ñнимки в ÑазлиÑни каÑегоÑии. 

СиÑÑемаÑа пÑедлага админиÑÑÑаÑивен панел, Ñ ÐºÐ¾Ð¹Ñо леÑно Ñдобно и бÑÑзо да ÑедакÑиÑаÑе инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð² ÑайÑа или да добавÑÑе нова.

DynamicPoint пÑедлага Ñвобода в оÑганизиÑанеÑо на ÑÑÑÑкÑÑÑаÑа на ÑайÑа, каÑо каÑегоÑизиÑане на ÑÑдÑÑжаниеÑо, ÑÑÑаниÑи вÑв ÑÑÑаниÑи и дÑÑги.

СиÑÑемаÑа е опÑимизиÑана за ÑÑÑÑеÑи маÑини (SEO) и пÑедлага Ñдобни ÑÑедÑÑва за напÑÑÑÑване на опÑимизаÑиÑÑа. ÐоÑи без ÑÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ Ð²Ð°ÑиÑÑ ÑÐ°Ð¹Ñ Ñе бÑде авÑомаÑиÑно опÑимизиÑан за ÑÑдÑÑжаниÑео ви.

СиÑÑемаÑа е заÑиÑена Ñ Ð¿Ð¾ÑÑебиÑелÑко име и паÑола, койÑо Ð¿Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑоменÑни по вÑÑко вÑеме, какÑо и да бÑÐ´Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ñни нови поÑÑебиÑели.