Функционалност от BEOPOINT

created on: 2008-09-22
ФÑнкÑионалноÑÑÑа Ñе поÑÑига ÑÑÑ Ñпазване на вÑиÑки междÑнаÑодни ÑÑандаÑÑи и използване на най-новиÑе ÑеÑнологии в ÑÑеÑаÑа - PHP5, MySQL5, Appache2, XHTML, CSS, JavaScript. ÐакÑо и ÑледванеÑо на най-модеÑниÑе ÑенденÑии в пÑогÑамиÑанеÑо - ÐбекÑно оÑиенÑиÑано пÑогÑамиÑане
ÐÐµÐ¾Ð¿Ð¾Ð¹Ð½Ñ ÑÑÑеÑава модеÑнаÑа ÑеÑÐ½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¸ ваÑаÑа инÑоÑмаÑиÑ, по един забележиÑелен наÑин. 
ÐÑеÑÑÑпаниÑе ÑайÑове Ñамо ÑÑложнÑва пÑоÑеÑа на доÑÑигане до ваÑаÑа пÑблика. ХоÑаÑа, ÑеÑÑо Ñе обÑÑÐºÐ²Ð°Ñ Ð¸ Ñова ги ÑезеÑвиÑа. ФÑнкÑионалноÑÑÑа на ÑайÑ, койÑо ние Ñе ÑазÑабоÑим за ваÑ, Ñе оÑÑÑÑани Ñова. 
Ðие Ñе можеÑе да пÑоменÑÑе и да добавÑÑе нови неÑа в ÑÐ²Ð¾Ñ ÑÐ°Ð¹Ñ Ð¿Ð¾ Ñвое ÑÑмоÑÑение без никакÑв пÑоблем. ÐÑиÑко Ñе бÑде леÑно и пÑиÑÑно какÑо за ваÑиÑе клиенÑи, Ñака и за Ð²Ð°Ñ ÑамиÑе.